La sequera posa en estat d’alerta el Moianès
Data Divendres, 03 de juny a les 07:47:09
Tema medi ambientLa manca de pluges, la reducció de les reserves d’aigua als embassaments i la previsió d’afeccions a l'abastament a curt-mijà termini exigeix adoptar mesures excepcionals orientades a l'estalvi dels recursos disponibles.
Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat va aprovar, en data de 17 de maig, el Decret de sequera amb l’objectiu de fer front a aquesta situació, regulant els recursos hídrics disponibles amb la finalitat de preservar l’abastament per l'ús domèstic.
La comarca del Moianès quedarà afectada a partir de demà pel decret de mesures excepcionls amb relació a la utilització dels recursos hídrics, d’acord amb l'edicte aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Àmbit d'aplicació

Aquest Decret, a diferència d’anteriors períodes de sequera, s’aplica a tot el territori de Catalunya, és a dir, tant a les conques internes com a les intercomunitàries. A les conques internes, el Decret fa una ordenació de la utilització i orígens de les aigües i restriccions als usos no prioritaris per satisfer les demandes i; a les conques intercomunitàries, regula els usos amb la finalitat d'assegurar l'abastament domèstic, tot requerint al Govern Central l'adopció de mesures de gestió per pal•liar la situació en aquestes conques.

En general les mesures previstes pels diferents usos són les següents:

Usos urbans no domèstics
• Les entitats locals no podran destinar aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals.
• Només es recorrerà a la utilització d'aigua potable per a neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adients i, en aquest cas, se n'utilitzarà el mínim indispensable.
• La utilització d'aigua per al reg de jardins públics es reduirà al mínim indispensable, i amb un límit màxim de 450 m3/ha/mes.
• Quan es destinin aigües no potables per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui el mateix efecte de manera residual o estigui controlada microbiològicament la seva innocuïtat.
• Les entitats locals vetllaran per l'ús racional i l'estalvi de l'aigua i promouran, dins de l'àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.

Usos hidroelèctrics
• Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que, d'acord amb el seu títol concessional, puguin embassar aigua, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar oscil•lacions en el règim de cabals circulants del riu.
• Les derivacions per a ús hidroelèctric hauran de garantir l’alliberament dels cabals fluents pel riu de les seves captacions fins a un valor màxim igual al cabal de manteniment fitxats per concessió. Es podrà derivar la resta sempre que es garanteixi la continuïtat fluvial, és a dir, el no assecament del riu.

Usos agrícoles
• En les zones d'especial incidència de la sequera que l'Agència Catalana de l'Aigua determini, s'establiran programes de reutilització amb l'objectiu de substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola per altres procedents de la depuració d'aigües residuals. L'Agència Catalana de l'Aigua assignarà a aquests programes les dotacions econòmiques que siguin necessàries per a la seva realització.

Usos recreatius
• Desembassaments esportius
Només s’autoritzaran proves esportives que impliquin desembassaments extraordinaris cap a trams no regulats en escenari d’estalvi, fins a un valor màxim de 0,5 hm3, que serà nul en escenaris pitjors.
Els desembassaments per a proves esportives en trams regulats, es permetran sempre que aquests no afectin les captacions intermèdies entre embassaments ni per alteració de la quantitat ni de la qualitat del recurs.
• Reg de camps de golf
Resta reduïda l’extracció o derivació d’aigua no procedent de depuradora d'aigües residuals per al reg de camps de golf a les quantitats que figuren a l'annex del Decret de Sequera.
• Usos ambientals
Desembassaments de cabals circulants mínims per garantir la continuitat fluvial i exigències sanitàries.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l' Agència Catalana de l'Aigua.

Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=34